Anunțuri publice

IERARHIA_PE_JUDET_ADLIC_2024

Etapa I de inscriere la Gradinita Ion Creanga

COPII ÎNSCRIȘI ÎN CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025

LOCURI LIBERE GPP „ION CREANGA”

Posturi libere Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” 2024 – 2025

Anunt concurs

ANUNȚ CONCURS – ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL)

              Şcoala Gimnazială ,,Ștefan Luchian”, cu sediul în localitatea Moinești, str. Zorilor, nr. 8, județul Bacău  organizează, în conformitate cu H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea postului contractual vacant temporar de administrator financiar (contabil) pe perioadă determinată de la Grădinița cu Program Prelungit „Ion Creangă”.

Data, ora și locul de desfășurare  concursului:

Selecția dosarelor: 15.09.2023. orele 13,00 la sediul instituției

Proba scrisă: 19.09.2023, ora 13,00 la sediul instituției

Proba de interviu: 21.09.2023, ora 13,00 la sediul instituției

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 14.09.2023, la sediul instituției.

Date contact: 0234362767

E-mail: scoala gimnaziala stefanluchian.moinesti

Angajator: ŞCOALA GIMNAZIALĂ  ,,ȘTEFAN LUCHIAN”

 1. Conditii generale de ocupare a postului:
 2. Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 3. Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 4. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. Are capacitate deplină de exerciţiu;
 6. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 7. Indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 8. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 • Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
 • Studii superioare în domeniu, absolvite cu diplomă de licență;
 • Vechime de cel puțin 3 ani în specialitatea postului;
 • Cunoștințe privind legislația specifică instituțiilor bugetare și contabilitatea cheltuielilor și veniturilor bugetare;
 • Cunoștințe de operare PC.

Concursul va consta în:

 1. Probă scrisă
 2. Interviu

Punctajul minim obținut la fiecare proba este de 50 puncte.

 •  Tematică pentru concurs:

1. Organizarea contabilităţii la unităţile de învăţământ, respectiv înregistrările contabile şi documentele în baza

cărora se fac acestea, referitor la operațiunile specifice instituției de învățământ:

 Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial;

 Contabilitatea decontărilor cu personalul;

 Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar;

 Operaţiunile privind decontările cu furnizorii;

 Operaţiunile privind decontările cu clienţii;

 Conturi la Trezoreria Statului şi bănci.

2. Inventarierea patrimoniului instituţiilor publice

3. Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi păstrarea lor

4. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evident şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

5. Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar

6. Exercitarea controlului financiar preventiv

7. Achiziţia directă, licitaţia deschisă şi licitaţia restrânsă.

 • Bibliografie concurs:
 •  Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ME 4183/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 • Ordinul nr 1139/2015 privind modificarea si completarea ordinului Ministrului Finanțelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 •  OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin 2021/2013 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Ordinul nr 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
 • Ordinul nr 629/2009 privind întocmirea şi depunerea situațiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice cu modificările şi completările ulterioare.
 • Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu următoarele documente:
 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 • Copia actului de identitate sau orice document care atestă  identitatea, potrivit legii, după caz;
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 • Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 • Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • Adeverință eliberata de Politia Municipiului Moinești conform art 23 din Legea nr 118/2019;
 • Candidatul declarant admis la selecția dosarelor, care a depus declarative pe propria răspundere, are obligația de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu pana la data desfășurării primei probe de concurs;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • Curriculum vitae;
 • Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Copiile de pe actele necesare se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către Serviciul secretariat .

Notă: Vă rugăm să aranjați documentele în dosar conform ordinii menționate mai sus şi să vă asiguraţi că aveţi depuse toate documentele pentru a putea să treceți de prima etapă de verificare a dosarelor.

 •   Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Scolii Gimnaziale „Ștefan Luchian”  Moinești în perioada prevăzută de calendar.

 •  Calendarul concursului :
Nr.crtPERIOADA/DATAETAPE
130.09.2023Publicare anunțului
231.08 – 14.09.2023Depunerea dosarelor de către candidați
3.  15.09. 2023Selecția dosarelor
Ora 15,00 Afișare rezultate candidați eligibili
4.18.09.2023Orele 8.00 – 11.00 – Depunerea contestațiilor Ora 13,00 – Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor
5.19.09.2023Orele 13,00 – 15,00 – Proba scrisă Ora 16,00 – Afișarea rezultatelor
6.20.09.2023Orele 08,00 – 11,00 – Depunerea contestațiilor Ora 13,00 – Afișare rezultate contestații după proba scrisă
7.21.09.2023Ora 13,00 – Proba interviu Ora 15,00 – Afișare rezultate
8.22.09.2023Orele 08,00 – 11,00 – Depunere contestații Ora 12,00 – Afișare rezultate după contestații – probă interviu Ora 15,00 – Afișarea rezultatelor finale

Dosarele de participare la concurs se pot depune la secretariatul scolii,  intervalul orar 9.00-13.00 pana cel târziu în data de 14 septembrie 2023.

Dosarul trebuie să conțină opis, fiecare filă va fi numerotată.

Prezentul anunț poate fi consultat și pe site-ul unității școlare la adresa : www.scoalastefanluchian.ro

Relații suplimentare se obțin de la secretariatul unității sau la telefon 0234362767

Vor fi declarați ,, admis’’ pentru ocuparea postului temporar vacant , candidații ce vor obține un punctaj final ( calculate ca medie a punctajelor obținute la proba scrisă si interviu) de minim 50 de puncta. Va fi declarant ,, admis’’ la proba scrisă , candidatul care a obținut un punctaj de minim 50de puncte. Va fi declarant ,, admis’’ la interviu, candidatul care a obținut un punctaj de minim 50 de puncte.

           Fişa postului poate fi consultată pe adresa  www.scoalastefanluchian.ro.

DIRECTOR,

PROF. COMĂNESCU EUGEN CRISTIAN

Calendar concurs

Calendarul concursului pentru ocuparea postului contractual vacant temporar de administrator financiar (contabil) pe perioadă determinată de la Grădinița cu Program Prelungit „Ion Creangă” – Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” Moinești.

Nr.crtPERIOADA/DATAETAPE
130.08.2023Publicarea anunțului
231.08 – 14.09.2023Depunerea dosarelor de către candidați
3.  15.09. 2023Selecția dosarelor
Ora 15,00 Afișare rezultate candidați eligibili
4.18.09.2023Orele 8.00 – 11.00 – Depunerea contestațiilor Ora 13,00 – Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor
5.19.09.2023Orele 13,00 – 15,00 – Proba scrisă Ora 16,00 – Afișarea rezultatelor
6.20.09.2023Orele 08,00 – 11,00 – Depunerea contestațiilor Ora 13,00 – Afișare rezultate contestații după proba scrisă
7.21.09.2023Ora 13,00 – Proba interviu Ora 15,00 – Afișare rezultate
8.22.09.2023Orele 08,00 – 11,00 – Depunere contestații Ora 12,00 – Afișare rezultate după contestații – probă interviu Ora 15,00 – Afișarea rezultatelor finale

Procedura de acces unitate

Codul anti-bullying

Plan de masuri violenta si bullying – Scoala Stefan Luchian Moinesti

Rezultate OLLR finale dupa contestatii

REZULTATE OLLR LOCAL

Anunt concurs

Anunț concurs

Anunt Vaccinare

Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat în Școala Gimnazială ”Ștefan Luchian” Moinești: Potrivit datelor centralizate la nivelul insitituției, rata generală de vaccinare a angajaților din unitate este de 39,74% din totalul celor 78 angajați.

Anunț concurs

Repartizare liceu Iulie 2021