Anunț angajare

ANUNȚ

Având în vedere:

 • Art. 30 (1) din Legea nr.53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Art. 91 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011,
 • Hotărârea de Guvern nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice modificată prin Hotărârea de Guvern nr.1.027 din 11 noiembrie 2014 publicată în MO nr. 854/11.2014.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ȘTEFAN LUCHIAN” MOINEȘTI

organizează la sediul său din localitatea Moinești, str. Zorilor, Nr. 8, în data de 11.12.2018, ora 10.00, Concurs pentru ocuparea unui post pe funcție contractuală de muncitor calificat I M (lenjereasă) – personal nedidactic, cu norma întreagă, pe perioadă nedeterminată.

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS

conform art. 3 – Hotărârea de Guvern nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice modificată prin Hotărârea de Guvern nr.1.027 din 11 noiembrie 2014 publicată în MO nr. 854/11.2014.

a) are cetăţenia romană, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitatea deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile medicale abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unei fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI

a) studii medii/de specialitate;

b)certificat de calificare/atestat care sa demonstreze calificarea pentru post (certificat/atestat confectioner textile);

c) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de 5 ani;

d) capacitate de adaptare;

e) capacitate de gestionare a situaţiilor dificile;

f) îndemânare şi abilitate în realizarea sarcinilor;

g) capacitate de colaborare.

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

conform art. 6 – Hotărârea de Guvern nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice modificată prin Hotărârea de Guvern nr.1.027 din 11 noiembrie 2014 publicată în MO nr. 854/11.2014.

(1)Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d. carnetul de muncă + raport salariat din Revisal sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g.  curriculum vitae.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

          Dosarele vor fi depuse la sediul instituției de învățământ, Școala Gimnazială ,,Ștefan Luchian” Moinești, str. Zorilor nr. 8, persoană de contact, secretar șef, d-na Oglan Elena Raluca , telefon 0234362767.

Concursul constă în:

 • selecția dosarelor de înscriere;
  • proba scrisă și probă practică;
  • interviu.

Principalele atribuţii ale postului:

 • Preia pe bază de proces verbal rufele şi lenjeria murdară, le spală la timp, sortându-le în funcţie de culoare, sortimente, material, etc;
 • Respectă normativele în vigoare în procesul tehnologic de spălare şi igienizare;
 • Predă rufele spălate uscate, triate, pe bază de proces verbal;
 • În situaţia în care maşinile de spălat nu acoperă cantitatea de rufe ce trebuie spălate, se trece la spălat manual;
 • Urmăreşte ca în sectorul său de activitate să nu pătrundă alte persoane în afara celor abilitate;
 • Este interzisă efectuarea unor servicii persoanelor din unitate şi din afara ei, fără aprobarea conducerii;
 • Răspunde de exploatarea corectă a utilajelor, sesizând eventualele defecţiuni apărute administratorului, pentru a lua măsurile necesare de remediere;
 • Răspunde de ordinea şi curăţenia din spălătorie;
 • Răspunde de obiectele de inventar pe care le are în gestiune, le predă la schimb  pe bază de proces verbal şi nu are voie să înstrăineze alimente şi obiecte de inventar aflate în gestiunea instituţiei;
 • Răspunde de modul de îndeplinire a sarcinilor faţă de administrator şi în faţa organelor de control sanitare;
 • Contribuie la asigurarea circuitului corect al hainelor precum şi la păstrarea lor în condiţii corespunzătoare de igienă şi depozitare;
 • Îşi însuşeşte şi respectă  legislaţia învigoare cu privire la protecţia copilului şi legislaţia specifică activităţii proprii;
 • Primeşte şi soluţionează şi alte sarcini trasate de conducerea instituţiei,  pe linie ierarhică, în limita competenţelor profesionale pe care le are.

BIBLIOGRAFIE:

– Ordinul 1955/18.10.1995, actualizat, pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL, NR. 59 DIN 22 martie 1996: art. 6, alin (1);

– Legea 319/ 2006 privind protecția și securitatea muncii cu modificările și completările ulterioare;

– Legea 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor actualizată,

– Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar nr. 5079/31.08.2016 cu modificările și completările ulterioare (Ordinul nr. 3027/08.01.2018), cap. III-art. 51, 52, cap. IV-art.54, cap. V, art. 56;

– Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

– Atributiile postului de spălătoreasă – fisa postului.

– Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 1/2011, Legea educației naționale cu modificările și completările ulterioare.

CALENDAR, PROBE DE CONCURS:

 • DEPUNEREA DOSARELOR DE CONCURS :

 Dosarele de concurs se vor depune la sediul Școlii Gimnaziale ,,Ștefan Luchian” Moinești din str. Zorilor, Nr. 8, în perioada 16.11.2018-29.11.2018, orele 9.00-15.00;

 • SELECȚIA DOSARELOR DE CONCURS:

Selecţia și validarea dosarelor se va desfăşura în data  de 29.11.2018, orele 15.00-16.00;

Rezultatele selecției dosarelor vor fi afișate în data de 29.11.2018 la sediul Școlii Gimnaziale ,,Ștefan Luchian” Moinești din str. Zorilor, Nr. 8,  orele 16:00. Contestațiile privind rezultatele la etapa de selecție a dosarelor pot fi depuse la sediul  Școlii Gimnaziale ,,Ștefan Luchian” Moinești din str. Zorilor, Nr. 8, în data de 03.12.2018,  între la orele 9.00 – 12:00. Comunicarea privind soluționarea contestaţiilor depuse în etapa de selecţie a dosarelor se va realiza în data de 03.12.2018, orele 15:00, la sediul  Școlii Gimnaziale ,,Ștefan Luchian” Moinești din str. Zorilor, Nr. 8.

 • DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

Proba scrisă pentru ocuparea posturilor, se va desfășura  la sediul  Școlii Gimnaziale ,,Ștefan Luchian” Moineștidin Str. Zorilor, Nr. 8,  în data de 11.12.2018,ora 10:00. Rezultatele la proba scrisă se vor afişa în data de 11.12.2018, ora 13.00. Contestaţiile privind rezultatele la proba scrisă se depun în data de 11.12.2018,orele 14.00-16:00. Afişarea rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor privind proba scrisă, inclusiv programarea pentru sustinerea probei practice seva realiza în data de 12.12.2018, orele 10:00.

Proba practiă pentru ocuparea posturilor, se va desfășura  la sediul  GPP ,,Ion Creangă” Moinești din Str. Libertății, Nr. 22,  în data de 12.12.2018,ora 12:00. Rezultatele la proba practică se vor afişa în data de 12.12.2018,ora 14.00 la sediul Școlii Gimnaziale ,,Ștefan Luchian” Moinești din Str.Zorilor, Nr. 8. Contestaţiile privind rezultatele la proba practică se depun îndata de 12.12.2018, orele 14.00-16:00. Afişarea rezultatelor după soluţionarea contestaţiilor privind proba practică, inclusiv programarea pentru sustinerea interviului se va realiza în data de 13.12.2018, orele 12:00.

Interviul pentru ocuparea postului se va desfășura  la sediul  Școlii Gimnaziale ,,Ștefan Luchian” Moinești din Str. Zorilor, Nr. 8, în data de 14.12.2018, ora 10:00. Participă la interviu candidații declarați „admiși” la proba scrisă și la proba practică. Rezultatele la interviu se vor afişa în data de 14.12.2018,ora 14.00. Contestatiile privind rezultatele la interviu se depun în aceeași zi până la orele 16:00. Rezultatele contestațiilor la proba de interviu se afișează în data de 17.12.2018, ora 12.00.

Rezultatele finale la concurs se vor afisa în data de 17.12.2018, ora 14.00.

NOTĂ:

 • Conform HG 286/2011, modificată și completată cu HG nr. 1027/2014:

                     –  sunt declaraţi ,,admişi” la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 50 puncte;

                     – sunt declaraţi ,,admişi” la proba practică candidaţii care au obţinut minim 50 puncte;

                     – sunt declaraţi ,,admişi” la interviu candidaţii care au obţinut minim 50 puncte.

 • Documentele vor fi îndosariate în ordinea menţionată mai sus într–un dosar cu şină.
 • Relaţii suplimentare la  persoana de contact.

                     DIRECTOR,

                     PROF. POPESCU CARMEN