Oferta educationala

OFERTA EDUCAŢIONALĂ   2019 – 2020

Oferta de şcolarizare a Școlii Gimnaziale „Ștefan Luchian” Moinești este stabilită anual pe baza următorilor factori determinanţi: strategia locală de dezvoltare a serviciilor educaţionale, solicitările comunităţii locale şi resursele existente la nivelul unităţii de învăţământ şi la nivel local.

Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” este situată în centrul Municipiului Moineşti şi are un număr de 837 elevi şi preşcolari, cu vârsta cuprinsă între 3 și 14/15 ani. Instituția este sprijinită în derularea actului educativ de către Asociația de părinți și cadre didactice”Familia Luchian”.   

RESURSE UMANE

Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” Moinești dispune de un colectiv didactic format din 54 cadre didactice, recunoscute pentru profesionalismul și talentul pedagogic:

 • Învățământ preșcolar-10 grupe- 17 educatoare- 245 preșcolari
 • Învățământ primar-13 clase-13 învățători- 329 elevi
 • Învățământ gimnazial- 10 clase- 24 profesori- 263 elevi

Aceștia sunt preocupați permanent de obținerea de performanțe didactice și de perfecționarea continuă, făcând din unitatea de învățământ :

 • O școală în plină ascensiune
 • O școală ai cărei elevi au obținut rezultate remarcabile la concursurile școlare și la admiterea în licee
 • O școală recunoscută pentru activitățile extrașcolare de calitate
 • O școală care își respectă elevii și părinții, considerându-i parteneri egali în procesul instructiv-educativ

Personalul didactic: titulari-52, suplinitori calificati-3

 • doctorat: 1
  • gradul I: 37
  • gradul II: 4
  • definitivat: 7
  • debutanți: 3

Personal didactic auxiliar: 5

Personal nedidactic: 15

Personalul este afiliat la Sindicat S.L.I. Bacău-lider sindicat, prof. Stoian Corina.

Elevi:

          Populaţia şcolară provine 92% din mediul urban şi 8% din mediul rural, în cea mai mare parte din familiile cu nivel mediu de trai. Elevii din mediul rural, care învaţă în şcoala noastră provin din comunele vecine şi sunt atraşi de calitatea învăţământului care se desfăşoară în şcoala noastră şi imaginea pozitivă  a şcolii de care se bucură în cadrul comunităţii.

          Școala noastră oferă șanse egale de a învăța elevilor cu cerințe educative speciale.

RESURSE CURRICULARE

        În desfăşurarea pocesului de învăţământ se urmăreşte aplicarea unui curriculum care să răspundă cerinţelor reformei educaţionale:

 • aplicarea Planului cadru pentru învăţământul obligatoriu avizat de MEN, a Programelor Şcolare, Ghidului de evaluare;
 • manualele școlare sunt avizate de MEN;
 • Schemele orare şi programul şcolar sunt realizate ţinând seama de priorităţile şi curba de efort a elevilor.
 • Curriculum național este completat de Curriculum la decizia școlii( extins, aprofundat) şi disciplinele opţionale sunt asigurate prin consultarea elevilor şi părinţilor în funcţie de oferta şcolii.
Nr. Crt. Titlul opţionalului Clasa Nume cadru didactic
  1 Micul meu Univers IV AILIOAIE LAURA-VALENTINA
  2 Educatie ecologică și protecția mediului- OPTIONAL INTEGRAT V   ONDU NICOLETA
  3 Educatie ecologică și protecția mediului- OPTIONAL INTEGRAT VI VII MARIS MIHAELA
  4 Moinești, trecut, prezent și viitor-OPTIONAL INTEGRAT VI POPA IULIA-CLAUDIA
  5 Turismul cultural OPTIONAL INTEGRAT VII POPA IULIA-CLAUDIA
6 Județele României VIII POPA IULIA-CLAUDIA
  7 În lumea cuvintelor fermecate Gr.mijl. A Bibiri Mariana Munteanu Cristina
  8 Micii dansatori Gr.mijl. B Oltu Luciana Catana Raluca
  9 Micii pietoni Gr.mijl. C Ciobancă Genoveva Anișca Vasilica
  10 Planeta albastră, casa noastră Gr.mare A Caloian Felicia Moisă Iuliana
  11 Creionul fermecat Gr.mare B Hușanu Simona Nechifor Lucica
  12 Micii artiști Gr. Mare GPN Ganaite Mirela

RESURSE MATERIALE:

Spaţiul de învăţământ al școlii este format din două clădiri cu o suprafaţă utilă de 2094 m2, dar în anul școlar 2019-2020 activitatea se desfășoară în clădirea nouă datorită demarării proiectului de reabilitare care a început în școala veche în luna iunie 2019. Procesul de învățământ se realizează în următoarele spații:

 • 13 săli de clasă, dotate cu mobilier modern și table magnetice, din care 2 laboratoare: chimie şi biologie;
 • 1 cabinet de informatică dotat cu 10 netbook-uri obținute în urma câștigării de către școala noastră a Campaniei „Profi te premiază”, 14 calculatoare și 8 laptop-uri noi donate de asociația școlii ;
Sală de clasă
 • Instalație de videoproiecție în toate sălile de clasă și 13 videoproiectoare;
 • Sistem de supraveghere video cu 12 camere de luat vederi pe holurile și la intrările școlii;
 • un teren şi o sală de sport reabilitată;
 • o bibliotecă cu peste  10.000 de volume;
 • o cancelarie;
 • cabinet de psihologie;
 • birouri ale administrației;                                         
 • grupuri sanitare reabilitate

Clădirile sunt racordate la:

 • Reţeaua publică de apă – canal;
 • Reţeaua publică de distribuire a energiei electrice;
 • Reţeaua publică de distribuire a gazelor naturale;
 • Reţeaua publică de telecomunicaţii;
 • Rețeaua de salubritate;
 • Internet, Reţea WiFi în toată școala    

OFERTA CURRICULARĂ

OBIECTIVE ACTIVITĂŢI
– implementarea reformei în procesul de învăţământ – aplicarea Planului cadru la nivelul şcolii prin respectarea normelor privind curriculum nucleu şi curriculum extins; – elaborarea planului managerial al activităţilor educative care să urmărească formarea sintalității colectivului de elevi,  dezvoltarea şi formarea valorilor morale, a unor sentimente, dezvoltarea personalităţii; – consilierea elevilor pentru relaţionarea şi comunicarea cu ceilalţi şi integrarea lor în viaţa socială;
– elaborarea CDŞ pe baza propunerilor Consiliului pentru curriculum şi consultarea elevilor şi a părinţilor În anul şcolar 2019-2020  12 discipline opţionale completează curriculum-ul național.  
– îmbinarea tradiţiei cu spiritul inovator prin aplicarea noilor tehnici de învăţare şi evaluare – susţinerea unor lecţii interactive şi utilizarea instrumentelor TIC (Movie moker, HotPopatoes, Photo Scape, Picasa, Prezi etc.)  
– asimilarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţionale – navigarea pe Internet în fiecare sală de clasă pentru completarea cunoştinţelor la clasă şi cultură generală
– prevenirea rămânerii în urmă la învăţătură, pregătirea pentru testarea naţională şi olimpiadelor şcolare – organizarea unor programe de pregătire suplimentară pentru Evaluarea de la sfărșit de clasa a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a; – pregătirea elevilor capabili de performanță  
– cunoaşterea atitudinilor şi componentelor pentru dezvoltarea personalităţii şi adaptarea copilului la viaţa socială.  – consilierea elevilor şi părinţilor semestrial prin Lectorate cu părinții și permanent, când este cazul
-intensificarea legăturii cu familia prin informarea rapidă privind situaţia şcolară – înregistrarea situaţiei şcolare în cataloage, carnetele elevilor, registrul matricol și comunicarea acestora în timp util părinților

OFERTA EXTRACURRICULARĂ

 • Organizarea de pregătiri suplimentare pentru prevenirea eșecului școlar și obținerea performanței
 • Participarea elevilor la spectacole de teatru și muzică, excursii, vizite la muzee
 • Organizarea de serbări, concursuri școlare județene, manifestări artistice
 • Organizarea de activități de voluntariat
OBIECTIVE   ACTIVITĂŢI
– formarea la elevi a unor atitudini și comportamente de protecţie a mediului înconjurător,  de educaţie sanitară și pentru viață, educatie culturala si moral/civică, educație artistică – participarea elevilor la derularea unor proiecte educaţionale: – Florile lui Luchian redactarea Revistei școlii (cu sprijinul Asociației ,,Familia Luchian”) – „Florile lui Luchian”proiect educational –concurs național pentru copii, realizat în parteneriat cu asociatia si 24 de școli din județul Bacău, înscris în CAERI 2019 -”Învață să fii ecologist”- proiect ecologic înscris în CAEJ 2019 – Vis de copilGrădinița „Ghiocel”, proiect înscris în CAEJ 2019 – Cartea, spirit de învăţătură – proiect cultural-educativ-parteneriat intre biblioteci; Împreună pentru mediu-proiect în parteneriat cu UAT Moinești -”Nu abandona, implică-te!”- proiect pentru reducerea abandonului școlar în parteneriat cu CJRAE Bacău și Poliția de Proximitate Moinești –”Voluntar pentru copii”-proiect de voluntariat în parteneriat cu Asociația”Familia Luchian” pentru sprijinirea familiilor defavorizate –”Magia chimiei”-proiect înscris în CAEJ 2019 –”Muguri DADA”- proiect înscris în CAEJ 2019 –Patrule Școlare de Circulație– proiect in colaborare cu Poliția Mun. Moinești  
-Pregătirea elevilor în vederea formării competențelor prevăzute în programele școlare, de olimpiade și pentru evaluări naționale Pregătirea suplimentară a elevilor pentru olimpiade și concursuri școlarePregătirea elevilor pentru remediere școlarăPregătirea suplimentară pentru Evaluarea Națională
– egalizarea şanselor la educaţie a tuturor elevilor – organizarea unor acţiuni de integrare socială a elevilor CES/ de rromi
– descoperirea şi promovarea talentelor în acţiuni ale şcolii – organizarea unor activităţi şi simpozioane pentru afirmarea elevilor înalt abilitaţi: ,,Balul bobocilor” – clasa aV-aZiua şcolii-premiem talentulBalul absolvențilorPremierea performanței
– valorificarea tradiţiilor culturare – organizarea unor manifestări cultural- artistice care să pună în valoare talentul şi aptitudinele elevilor
– formarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor – desfăşurarea unor acţiuni de educaţie sanitară, educaţie rutieră, protecţie civilă, de prevenire şi stingere a incendiilor
– pregătirea fizică a elevilor și dezvoltarea spiritului de competiţie – organizarea competiţiilor sportive prevăzute în calendarul MEN

 PARTENERIATE

 • Inspectoratul Școlar al Județului Bacău
 • Primăria Municipiului Moinești, departamentul de Mediu
 • Casa Corpului Didactic Bacău
 • Poliția de Proximitate Moinești
 • ISU Moinești
 • Direcția de Asistență Socială Moinești
 • Protopopiatul Moinești
 • Spitalul de Urgență Moinești
 • Biblioteca ”Ștefan Luchian”Moinești

Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ și creșterea calității în vederea formării de competențe conform standardelor europene este prioritatea activității manageriale în  anul școlar 2019-2020.

 Director,                                                                Director adj.,

Prof. Popescu Carmen                                        Prof. Ondu Nicoleta